Внешний вид Название Модификации
Рваные штаны 0
Штаны Ангела 0
Штаны оруженосца +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Штаны Мёртвых Земель +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Штаны Конкистадора +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Штаны Разбойника +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Походные штаны +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Кожаные штаны +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Медные штаны +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Штаны Кающегося +0 х1 х2
Штаны Ученика +0 +1 +2 +3 +4
Штаны Монаха +0 +1 +2 +3 +4
Штаны Ветерана +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Штаны Ветра +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Штаны Вепря +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Штаны Боевой Доблести +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Штаны Отречения +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Штаны Бронзового Воина +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Стальные штаны +0 +1 +2 +3 +4 х1 х2
Штаны Элементов +0 +1 +2 +3 +4
Штаны Отшельника 0
Нефритовые штаны +0 +1 +2 +3 +4 х1
Штаны Провидения +0 +1 +2 +3 +4 х1
Штаны Адского Огня +0 +1 +2 +3 +4 х1
Штаны Расправы +0 +1 +2 +3 +4 х1
Штаны Коварства +0 +1 +2 +3 +4 х1
Штаны Упорства +0 +1 +2 +3 +4 х1
Штаны Ужаса +0 +1 +2 +3 +4 х1
Штаны Стихии +0 +1 +2 +3 +4
Штаны Жреца +0 +1 +2 +3 +4
Штаны Чистильщика 0
Готические штаны 0
Экзотические штаны 0
Штаны Бликов 0
Лунные штаны 0
Штаны Выживания +0 +1 +2 +3 +4
Штаны Охотника +0 +1 +2 +3 +4
Небесные Штаны +0 +1 +2 +3 +4
Алмазные Штаны +0 +1 +2 +3 +4
Золотые Штаны +0 +1 +2 +3 +4
Штаны Ворона +0 +1 +2 +3 +4
Редкие Штаны Выживания 0
Редкие Штаны Охотника 0
Редкие Небесные Штаны 0
Редкие Алмазные Штаны 0
Редкие Золотые Штаны 0
Редкие Штаны Ворона 0
Мифические Штаны Выживания 0
Мифические Штаны Охотника 0
Мифические Небесные Штаны 0
Мифические Алмазные Штаны 0
Мифические Золотые Штаны 0
Мифические Штаны Ворона 0
Эпические Штаны Выживания 0
Эпические Штаны Охотника 0
Эпические Небесные Штаны 0
Эпические Алмазные Штаны 0
Эпические Золотые Штаны 0
Эпические Штаны Ворона 0

Так же существует ряд клановых и личных артефактов на основе штанов

Чёрный лотос - символ свободы от всех ограничений.
А лишь будучи свободным можно достичь найвысших вершин!